Behandling av personuppgifter

Vi sparar och behandlar de personuppgifter om kunden som delges oss, så som namn, personnummer, adress, telefon, fotografier, filmer, e-post och presentationer med mera. Syftet med en sådan behandling är att kunna fullgöra avtal och service. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter är de avtal som tecknas. Kundens uppgifter kommer att sparas så länge kundrelationen kvarstår. De personuppgifter vi behandlar om kunden kan delas med andra kommunala nämnder och förvaltningar, med press, på sociala medier samt med underleverantörer som för vår räkning producerar informationsmaterial i tryckt eller digital form. Däremot kommer vi aldrig att överföra kundens uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen i Askersunds kommun. Kunden har rätt att kontakta oss om kunden vill ha ut information om de uppgifter vi har, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av uppgifter. Detta gör kunden enklast genom att kontakta oss på 0583-820 00.

Dataskyddsombud är Ken Siewers, ken.siewers@askersund.se. Om kunden har klagomål på vår behandling av personuppgifterna har kunden rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Se även Nortics avtal för personuppgiftshantering på www.nortic.se Länk till annan webbplats..

Se ytterligare information på kommunens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2019-03-28